Trang chủ Điều khoản bảo mật

Điều khoản bảo mật

28/04/2016

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Công Ty TNHH Viễn Bằng không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Chưa có bình luận